Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

  •  

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek a Saint-Gobain Construction Products Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság – továbbiakban Szállító, vagy AUTOVER – AUTOVER divíziójának valamennyi ajánlatára, eladására és szállítására vonatkoznak, kivéve, ha a Szállító írásban engedélyezi a feltételektől való eltérést. A Megrendelő bármely általános szerződési feltétele csak akkor alkalmazható, ha a Szállító e feltételeket írásban kifejezetten elfogadta. Szóbeli, telefonon, vagy valamilyen elektronikus csatornán (www.autovershop.com továbbiakban webshop, e-mail) leadott megrendelések, vagy ily módon létrehozott megállapodások a Szállítóra nem kötelezőek, amíg ezen megrendelések, valamint megállapodások írásban való visszaigazolása meg nem történt. Írásos visszaigazolásnak minősül a valamilyen elektronikus csatornán (elektronikus levélben vagy webshopon) küldött kifejezett visszaigazolás is. Ugyanakkor Megrendelő köteles AUTOVER teljesítését elfogadnia a visszaigazolás megtörténtétől függetlenül, ha az a megrendelésnek megfelelően történt. A jelen általános szerződési feltételek a Szállító és a Megrendelő között létrejött bármely szerződés elválaszthatatlan részét képezik.


1. A szállítási szerződés létrejötte, a Szállító ajánlata vagy a Megrendelő megrendelése alapján
a) Ajánlat
A Szállító ajánlatai nem kötelező erejű ajánlatok, amennyiben azok kötelező jellege nincs külön feltüntetve. A Szállító ajánlata mindig írásban (levélben, telefaxon vagy e-mailen elküldve) kerül rögzítésre. Az ajánlati kötöttség az ajánlatnak a Megrendelő részéről történő átvételétől számított 30 nap, kivéve, ha Szállító más időtartamot nem határoz meg. A még hatályossá nem vált ajánlatot vissza lehet vonni. A visszavonó nyilatkozatnak az ajánlat elfogadását megelőzően kell a másik félhez érkeznie, illetve tudomására jutnia. Az ajánlat átadásától számított 30 napon belül – amennyiben az ajánlat tartalmaz más határidőt, akkor az ajánlatban jelzett határidőig a Megrendelő jogosult az ajánlatot elfogadni annak írásbeli visszaigazolásával. A határidő eredménytelen letelte esetén az ajánlati kötöttség megszűnik, kivéve, ha az ajánlat póthatáridőt is tartalmaz. Az ajánlattól eltérő visszaigazolás esetén a szállítási szerződés csak akkor jön érvényesen létre, ha a Megrendelő visszaigazolását a Szállító írásban elfogadja.
b) A termékek azonosítása
A megrendelni kívánt termék azonosítása a Megrendelő felelőssége. A Szállító megrendelést a megrendelni kívánt termék egyértelmű azonosítása esetén vesz fel. A termék azonosítható a Szállító saját cikkszámával (Autoverkód), a járműgyártó által használt cikkszámmal, iparági temékkóddal (EUROkód) vagy a jármű márkájának, a model megnevezésének, a karosszéria típusának, gyártási évének és felszereltségének megadásával.
Szállító nem vállal kötelezettséget, hogy bármely az Autoverkódtól különböző a Megrendelő által használt azonosítási mód esetén az azonosítást sikeresen el tudja végezni.
c) Azonosítási szolgáltatás
A Szállító a Megrendelő által megfizetett szolgáltatási díj ellenében vállalja a termék alvázszám alapú azonosítását. A termék azonosításához a Szállító külső szolgáltató partnereket vesz igénybe, mely külső szolgáltató partnerek az általuk szolgáltatott adatok hibátlanságát nem szavatolják. A Szállító nem vállal tehát felelősséget olyan kárért, veszteségért, költségért vagy más kötelezettségért, amelyek a külső szolgáltató partner által szolgáltatott adatok valótlanságából származnak.
Az azonosítási szolgáltatás igénybe vehető a Szállító webshop oldalán található „VIN keresés” funkció használatával vagy a rendeles@saint-gobain.com címre elektronikus levél küldésével. A Szállító minden olyan üzenetét a Megrendelőnek szolgáltatás igényléseként értelmez, amelyben alvázszám szerepel.
A szolgáltatási díj Szállító általi felszámítására csak a sikeres azonosítási igények alapján kerül sor. A Megrendelő által több alkalommal, ugyanarra az alvázszámra indított azonosítási igénye esetén Szállító a szolgáltatási díjat a sikeres azonosítási igények számával megegyező alkalommal számítja fel. A Szállító nem számít fel szolgáltatási díjat abban az esetben, amennyiben a Megrendelő megrendelésének azonosítás sikertelen, azaz a Megrendelő által közölt alvázszám alapján a termék azonosítása nem volt lehetséges.
A Szállító sikeresnek tekinti mindazon azonosítást, ahol a Megrendelő által közölt alvázszámra alkatrésztalálattal, azaz az alkatrész és tulajdonságai megnevezésével válaszol Szállító (e-mailen vagy webshopon keresztül az azonosítási igény leadásának megfelelő módon). Az azonosítás sikeressége független attól a ténytől, hogy az azonosított alkatrész elérhető-e a Szállító kínálatában.
Az azonosítási szolgáltatás díj összege 950,- Ft+ ÁFA amely összeg minden egyes sikeres azonosítási igény esetén külön-külön felszámításra kerül a Megrendelő részére.
A Megrendelő a Szállító által felszámított szolgáltatási díj összegéből abban az esetben jogosult 600,- Ft + ÁFA visszatérítésére, amennyiben a terméket a webshop „VIN keresés” funkciójának használatával közvetlenül a „VIN keresés” funkcióval vagy a „VIN előzmények” menüpontban 30 napon belül rendeli meg, vagy a Megrendelő a Szállító részére megküldött e-mailes azonosítási igénye esetén a terméket bármely módon 30 napon belül igényli.
A Szállító jogosult arra, hogy a szolgáltatási díjat és az esetleges visszatérítés összegét a megrendelt termékektől külön is számlázhatja Megrendelő részére.
Hibás termékazonosítás esetén a szolgáltatási díj teljes összege visszajár a Megrendelő részére, amennyiben a Megrendelő a megrendelésre való hivatkozással a reklamacio@saint-gobain.com címre megküldi az érintett gépjármű forgalmi engedélyének másolatát és becsatol az érintett gépjárműről egy olyan fotót, amelyen azonosítható módon látszódik a megrendelt alkatrész és a jármű rendszáma.
d) Megrendelés
A Szállító a Megrendelő által elektronikusan (webshopon, illetve regisztrált e-mail címről küldött üzenetben) vagy telefonon leadott megrendeléseit tudja befogadni. A Megrendelő megrendelése abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha abból az alábbiakban felsorolt adatok egyértelműen megállapíthatóak:
• megrendelő neve és/vagy vevő azonosító kódja
• a megrendelés kiállításának dátuma
• a megrendelt termékek és szolgáltatások megnevezése,
kódja és mennyisége
• az áru szállításának módja (vevő szállítja el vagy a
Szállító fuvarozási szolgáltatását veszi igénybe)
• az alapértelmezett szállítási címtől eltérő szállítási cím.
Amennyiben nem kerül feltüntetésre a szállítási cím,
akkor a Szállító az alapértelmezett címre szállít.
• az általános feltételektől eltérő fuvarozási időpont,
fuvarozási mód
• az általános feltételektől eltérő kedvezményre való hivatkozás
A Megrendelő felelős az elektronikus csatornákhoz való hozzáférési adatainak a védelméért (ide értve ha azokat harmadik személynek átadja, elérhetővé teszi, vagy nem kellő gondossággal védi), így Szállító teljesítésekor nem hivatkozhat arra, hogy a megrendelés szándékán kívül állt.
Amennyiben a Szállító ajánlatában speciális megrendelőlap, hivatkozási kód stb. használata szerepel, akkor a Megrendelőnek ezeket használnia kell, vagy egyértelműen hivatkoznia kell rá. Ennek hiányában a Szállítót semmilyen kötelezettség nem terheli, a Megrendelő utólag ezekre nem hivatkozhat.
Kifejezetten Megrendelő megrendelése alapján beszerzett (belgiumi, gyári, más gyártói) termékekre leadott megrendeléseket Szállító kizárólag írásban a rendeles@saint-gobain.com címre küldött elektronikus üzenetben vagy a webshopon keresztül fogadja el.
A Szállító nem vállal felelősséget a Megrendelő azon megrendeléseinek a teljesítéséért, amelyek nem, vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidőn túl kerültek megküldésre a Szállító részére. A Szállító nem vállal felelősséget a Megrendelő által hiányosan vagy félreérthetően leadott megrendeléseinek hibás kiszolgálásából adódó károkért. Telefonon leadott vagy kézzel írt megrendelések téves feldolgozásából eredő problémákért a Megrendelő kizárólagosan felelős, beleértve a Szállító költségeinek megtérítését is.


2. Teljesítés, fuvarozási szolgáltatás nélkül
A megrendelés teljesítésének helye a Szállító 1044 Budapest, Garam u. 3. szám alatti telephelye. Ellenkező megállapodás hiányában a Szállító telephelyéről az árut a Megrendelő saját költségén köteles elfuvarozni vagy elfuvaroztatni.
A Szállító által vállalt teljesítési határidő tájékoztató jellegű, melynek elmulasztása önmagában nem támaszt jogalapot Megrendelő részére bármely kötbér, késedelmi kamat vagy elállás alkalmazásra Szállítóval szemben.
A teljesítés ideje az az időpont, amikor az áru a Szállító székhelyén fuvarozásra készen áll és a Szállító kiállítja a számlát. A Megrendelő, illetve megbízottja vagy képviselője általi fuvarozás esetén a szállítás közben keletkezett károkért a Szállító nem felelős. A kárveszély abban az időpontban száll át a Megrendelőre, amikor az árut az üzemben/raktárban a fuvarozással megbízott személynek kiadják. A Megrendelő nem jogosult a saját maga által biztosított fuvarozás költségét a Szállítóra hárítani, kivéve, ha a Felek erről előzetesen írásban megállapodtak.
Szállító semminemű felelősséget nem vállal a Megrendelő vagy megbízottja által kiállított tehergépjármű megrakodásával kapcsolatban keletkező esetleges többletsúly következményeinek vonatozásában.


3. Fuvarozási szolgáltatás díjai
Szállító fuvarozási szolgáltatást nyújtó alvállalkozók bevonásával szállíttatja a megrendelt árut a Megrendelő által megadott szállítási címre. A külső alvállalkozók nem garantálják a felvett csomagok jelzett határidőre történő leszállítását, így Szállító nem vállal felelősséget a határidőtől eltérő szállítások kapcsán felmerülő bármely kár vonatkozásában.
Díjmentes a szállítás, amennyiben az egy szállítási címre leszállítandó áru nettó értékének összege legalább 15.000,- Ft, és a szállítási cím a Megrendelő cégnyilvántartás szerinti székhelye vagy belföldi telephelye és a szállítási mód normál nappali vagy éjszakai.
A fenti értékhatárt el nem érő megrendeléseknél a belföldi szállítás esetén a díj 2.000,- Ft + ÁFA (azaz kétezer forint + általános forgalmi adó) / rendelés.
Amennyiben a kért szállítási cím nem egyezik meg sem a Megrendelő cégnyilvántartás szerinti székhelyével, sem pedig telephelyével, de az adott címre leszállítandó rendelés nettó értéke meghaladja a nettó 15.000,- Ft-ot, abban az esetben a szállítási díj összege 1000,- Forint + ÁFA.
Magyarország területén kívül, külföldre történő szállítás esetén a célország függvényében kerül egyedileg meghatározásra a szállítási díj összege.
A normál szállítási módtól eltérő egyedi igény esetén a Szállító egyedi ajánlat alapján vállalja a szállítást.


4. Áruátvétel és mennyiségi kifogások kezelése
A Megrendelő az esetleges mennyiségi és/vagy minőségi kifogásait személyes átvételkor a Szállító székhelyén, az áru átvételekor köteles azonnal jelezni. Ebben az esetben sem mennyiségi sem pedig az átvételkor észrevehető minőségi kifogás utólagos tételére nincs mód.
Szállító által szervezett fuvar esetén Megrendelő saját telephelyén az áru átvételekor, haladéktalanul kell a kifogást írásban jeleznie az árukísérő okmányokon és a reklamacio@saint-gobain.com e-mail címen. Éjszakai szállítás esetén a szállítás napján délelőtt 9 óráig kell Megrendelőnek bejelentenie a mennyiségi és/vagy minőségi kifogásokat.
A személyes átvétel kivételével Szállító minőségi vagy mennyiségi reklamációt csak írásban fogad el a reklamacio@saint-gobain.com címen.
Megrendelő köteles minőségi reklamáció esetén:
• szállítólevél- vagy számlaszámot
• a tízjegyű (Autover) cikkszámot
• fényképet a logo-ról
• fényképet az egész szélvédőről
• fényképet a reklamált termék sérülésről, termékhibáról
melyen az jól látható
A minőségi reklamáció elbírálása a probléma jellegétől függően változó időigényű. Szállító nem vállal kötelezettséget a reklamáció elbírálásának határidejére. Ugyanakkor legjobb tudása szerint törekszik arra, hogy a legbonyolultabb eseteket is három hét alatt elbírálja. A minőségi reklamáció elfogadása esetén Szállító haladéktalanul jóváírja a hibás teljesítéssel érintett szállítások értékét. A minőségi reklamáció nincsen halasztó hatállyal a Megrendelő semmilyen, a Szállító felé teljesítendő fizetési és egyéb kötelezettségeire.

 

5. Áruvisszavétel
Visszáru igényt Szállító kizárólag írásban (rendeles@saint-gobain.hu címre küldött üzenetben) fogad el. Áruvisszavételre csak előzetesen regisztrált visszáru igény és az alábbi kezelési költségek a számla szerinti nettó vételárból történő levonása mellett biztosít lehetőséget Szállító, mely lehetőség nem jelent kötelezettségvállalást Szállító részéről.
• A visszáru igény kiszállítástól számított 3 napon belüli
jelzése esetén:a nettó vételár 0% mértékű kezelési költség;
• 30 napon belüli jelzése esetén: a nettó vételár 10%
mértékű kezelési költség;
• 6 hónapon belüli visszaszállítás esetén: nettó vételár
15%-a mértékű kezelési költség;
• 12 hónapon belüli visszaszállítás esetén: nettó vételár
20% mértékű kezelési költség;
• Egy évnél régebben vásárolt termékek visszavétele
egyedi megállapodás alapján történhet.
• Szállító a megrendeléstől számított 6. naptári hónap
végéig a terméket fuvarköltség felszámítása nélkül, a
számla szerinti áron veszi vissza a Szállító által végzett
azonosítási szolgáltatás hibája esetén.
Jelen visszavételi feltételek nem vonatkoznak egyedi vevőrendelésekre (a termék Szállító általi beszerzése kifejezetten a Megrendelő kérésére történik). Ilyen rendelések alapján kiszállított árukat Szállító nem vesz vissza.
Ragasztók, kiegészítő anyagok esetén visszavételre a vásárlástól számított 3 hónapig, de lejárati idővel rendelkező termékek esetén legkésőbb a lejárat előtti 30 napig van lehetőség.
Visszáru fuvarköltsége a Megrendelőt terheli, melynek összege 5000,- Ft + ÁFA. Nem terheli a visszárut fuvarköltség amennyiben azt személyesen szállítja Megrendelő vissza, vagy ha a termék visszaküldésére minőségi hiba, téves teljesítés vagy az azonosítási szolgáltatás hibájából került sor.
Szállító csak kifogástalan állapotú és csomagolású terméket vesz vissza a vásárlást tanúsító számla vagy szállítólevél bemutatása esetén. Az áruvisszavét helye Szállító telephelye. Szállító által szervezett visszáru fuvarok esetén a visszaszállított termék minőségellenőrzése is Szállító telephelyén történik. Amennyiben Szállító telephelyére visszaérkező áru sérült, akkor Szállító a termék visszavételét megtagadja.
Megrendelő feladata a visszaküldött áru csomagolása olyan módon, hogy azt a szállítás során esetlegesen felmerülő sérülésektől megfelelő módon megvédje.
Szállító kizárja felelősségét a visszáru szállítás során esetlegesen felmerülő terméksérülések vonatkozásában.

 

6. Árak és fizetési feltételek
A számlázás a megrendelés napján érvényes árak alapján történik. Abban az esetben, ha a Szállító az áru átadásán vagy az áru értékesítésén túlmenően egyéb szolgáltatást is végez, úgy a szolgáltatások ellenértékének számlába állítása ugyancsak a megrendelés időpontjában érvényes árak alapján történik. Az árak - amennyiben a megrendelés eléri a díjmentes fuvarozási mennyiséget - a megadott szállítási címig tartalmazzák a fuvarozás költségeit, a csomagolás, lerakodás, illetve továbbszállítási díj nélkül, egyéb esetekben a fuvarozásért külön díjat számít fel a Szállító. Az árak ÁFA nélküli nettó árak, amelyekre a számlába állítás során az érvényes előírások szerinti ÁFA összeget a Szállító felszámítja. A fizetést a Szállító számlájának kézhezvételét követően az ott feltüntetett fizetési határidőn belül minden levonás nélkül kell hiánytalanul teljesíteni. Számlareklamáció legkésőbb a számla fizetési határidejének lejárata előtt 5 munkanappal lehetséges. A fizetéssel kapcsolatos mindennemű költség a Megrendelőt terheli. A Megrendelő minden fizetési késedelme esetén a Szállító és a Megrendelő közötti minden kedvezmény, bónusz, stb. valamennyi jövőbeni szállítás vonatkozásában érvényét veszti. A fizetési késedelem esetén a Megrendelő a törvényes mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem minden naptári napja vonatkozásában, köteles továbbá viselni a behajtással felmerülő mindennemű díjat és költséget. A késedelem a fizetési határidő lejártát követő első naptári napon kezdődik és a teljes összegnek a Szállító bankszámlájára való jóváírásáig tart. A Megrendelő köteles a Szállító valamennyi jogos követelésének érvényesítésével kapcsolatos költséget - beleértve az inkasszó, akkreditív, váltó, bankgarancia, kintlévőség kezelő cég, eljáró jogi képviselő költségeit stb. - is viselni. Abban az esetben, ha a Megrendelő a megrendelt áru átvételét akár a Szállító akár saját telephelyén elmulasztja, úgy tudomásul veszi, hogy a Szállító az árudiszpozíció alapján az áru ellenértékét meghiúsulási kötbérként leszámlázza és jogosult a vételár összegével azonos mértékű meghiúsulási kötbér maradéktalan követelésére.

 

7. Tulajdonjog fenntartás
A leszállított áru tulajdonjoga a számla teljes kiegyenlítéséig a Szállítót illeti. Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult a szerződéstől való elállás hiányában is a tulajdonát képező áru kiszolgáltatását kérni.


8. Adatkezelés
Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító a szállítással kapcsolatos személyes és egyéb adatait kezelje.
Hozzájárul továbbá, hogy ezen adatok esetleges megrendelői

tartozás fennállása esetén a kintlévőség behajtása érdekében arra szakosodott gazdasági társaság részére átadásra kerüljenek. A Szállító adatvédelmi tájékoztatója elérhető az alábbi internetes címen: www.autover.hu


9. Vis maior
Természeti katasztrófák, háború, mozgósítás, blokád, export és import tilalom, géptörés, sztrájk, a Szállító eszközeiben bűncselekménnyel okozott kár és minden olyan, a Szállító részéről elháríthatatlan esemény, amely a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi, vagy azt aránytalanul megnehezítik, feljogosítják a Szállítót arra, hogy a szerződéstől elálljon vagy pedig a szerződés teljesítését átmeneti időre felfüggessze. Amennyiben a szerződés teljesítése bármilyen vis maior ok miatt merül fel, úgy a Szállítót semminemű felelősség nem terheli. A Felek vállalják, hogy vis maior esetén a másik felet haladéktalanul írásban (ajánlott levélküldeményben, telefaxon, e-mailben) tájékoztatják.


10. Egyéb
Ha a Szállító elfogadott ajánlata vagy a Megrendelő visszaigazolt megrendelése és a jelen általános szerződési feltételek között ellentmondás van, úgy elsősorban a jelen általános szerződési feltételek előírásait kell figyelembe venni. A Megrendelő az adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szállítónak. A bejelentés elmaradásából eredő, a Szállítónál felmerült összes kárt a Megrendelő köteles megtéríteni, valamint a saját kárát viselni.
A tértivevényes és ajánlott, vagy egyéb könyvelt levélpostai küldeményként szabályszerűen a Megrendelő részére postára adott minden dokumentumot a Megrendelő részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást. A kézbesítés dátuma ekkor a postára adást követő ötödik munkanap.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk és a vonatkozó egyéb jogszabályok irányadóak. A felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás között kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén- hatáskörtől függően- a Budakörnyéki Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Szállító jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az Általános Szerződési Feltételek a Szállító honlapján (http://saint-gobain-autover.hu) megtekinthető. Az esetleges változtatások is a Szállító honlapján kerülnek közzétételre.
Érvé nyes: 2019. február 27-tő l